lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 49 วัน แล้ว
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เลขพัสดุเดือนพฤศจิกายน

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

 คำชี้แจงรูปแบบรหัสการจัดส่ง 

ขึ้นต้น E คือ EMS (ส่งด่วน) ระยะเวลา 1-3 วันทำการ

ขึ้นต้น R คือ การจัดส่งแบบลงทะเบียน ระยะเวลา 3-7 วันทำการ

ขึ้นต้น P คือ การจัดส่งธรรมดา ไม่สามารถตรวจสอบสถานะออนไลน์ได้ ระยะเวลา 5-10 วันทำการ

***เนื่องจากมีการนำเลขพัสดุของทางร้านไปแอบอ้างเป็นเลขของตนเอง ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุตามช่องทางที่สั่งสินค้านะคะ***          

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

เลขพัสดุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

 

***ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน 13.30 น. แล้วไม่มีเลขที่พัสดุของตนเอง ให้แจ้งแม่ค้านะจ๊ะ***

***ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนและไว้วางใจร้านเราค่ะ***

 

EQ294283459TH   คุณนภา(15000)   

EQ294283065TH   คุณศศิธร(10280)   

EQ294283799TH   คุณกาญจนา(10400)   

EQ294283785TH   คุณทัศนาลัย(31260)   

EQ294283771TH   คุณสุกัญญา(41000)   

EQ294283768TH   คุณปิยาภรณ์(60130)   

EQ294283754TH   คุณวิมลรักษ์(10310)     

EQ294283737TH   คุณธีรภัทร(10270)   

EQ294283723TH   คุณวรัญญา(10220)   

EQ294283710TH   คุณอมรรัตน์(11130)   

EQ294283621TH   คุณเสาวลักษณ์(20130)   

EQ294283604TH   คุณอภิรดี(32190)   

EQ294283445TH   คุณแสงเดือน(63110)   

EQ294283374TH   คุณสาวิตรี(23170)   

EQ294283343TH   คุณศศิรดา(84000)   

EQ294283330TH   คุณวันวิสา(27120)   

EQ294283842TH   คุณสุธินี(10400)   

EQ294283856TH   คุณทัศนีย์(10700)   

EQ294283895TH   คุณสุมาลี(10400)   

EQ294283900TH   คุณเสาวณี(24000)   

EQ294283913TH   คุณอนุชา(96120)    

EQ294283961TH   คุณกรกมล(11130)   

EQ294283975TH   คุณน้ำ(10280)   

RK008569570TH   คุณประทุม(60160)   

RK008569566TH   คุณสุชญา(30000)   

RK008569478TH   คุณกนิษฐา(73000)   

RK008569464TH   คุณกุสุมา(83110)   

RK008569455TH   คุณพีรพงษ์(85000)   

EQ294283272TH   คุณกุสุมา(44150)   

EQ294283255TH   คุณสุภาพร(10240)   

EQ294283215TH   คุณปาลินี(96120)   

EQ294283207TH   คุณกนกวรรณ   

EQ294283198TH   คุณศศิลักษณ์(67000)   

EQ294283184TH   คุณณิชาภัทร(18160)   

EQ294283140TH   คุณศิวาพร(10900)   

EQ294283065TH   คุณศศิธร(10280)   

EQ294283051TH   คุณรัตนา(10510)   

EQ294283003TH   คุณนันทวัน(24130)   

EQ294282997TH   คุณศิรินภา(10160)   

EQ294282983TH   คุณดวงเดือน(10540)   

EQ294282970TH   คุณบุษบา(10290)   

EQ294282935TH   คุณเกศรินทร์(10120)   

EQ294282904TH   คุณนิตีกาล(37000)   

EQ294282878TH   คุณจักรพงษ์(51130)   

EQ294282833TH   คุณวัชรินทร์(13160)   

EQ294282776TH   คุณสุกัญญา(20000)   

EQ294282759TH   คุณอภิชญา(51000)   

EQ294282728TH   คุณไพลิน(53110)   

EQ294282714TH   คุณธัญลักษณ์(83000)   

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

เลขพัสดุ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

***ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน 13.30 น. แล้วไม่มีเลขที่พัสดุของตนเอง 

ให้แจ้งแม่ค้านะจ๊ะ***

***ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนและไว้วางใจร้านเราค่ะ***

EQ294340536TH  คุณอังคณา(10300)  

EQ294341103TH  คุณพรพรรณ(76000)  

EQ294340947TH  คุณศิริพร(40000)  

EQ294340726TH  คุณรุ่งรัตน์(10600)  

EQ294341341TH  คุณสุจิน(77110)  

PB897120368TH  คุณอรทัย(10900)  

RK008569929TH  คุณสุพัตรา(57100)  

RK008569889TH  คุณฟ้า(13250)  

RK008569858TH  คุณอรุณี(20230)  

RK008569813TH  คุณณัฐพล(10230)  

RK008569787TH  คุณขนิษฐา(44160)  

EQ294341338TH  คุณสุภาภรณ์(74110)  

EQ294341324TH  คุณทิวาศักดิ์(84000)  

EQ294341315TH  คุณเจนจิรา(21140)  

EQ294341275TH  คุณหทัยรัตน์(10700)  

EQ294341222TH  คุณชนิตา(72130)  

EQ294341219TH  คุณนิตยา(10130)  

EQ294341085TH  คุณภัทราวดี(10900)  

EQ294341077TH  คุณสมจิตร(10260)  

EQ294341063TH  คุณอรุณี(10330)  

EQ294340669TH  คุณสุจิตตรา(10520)  

EQ294340669TH  คุณสุจิตตรา(10520)  

EQ294340624TH  คุณธัญลาญา(11000)  

EQ294340615TH  คุณอนันต์(74110)  

EQ294340607TH  คุณนพวรรณ(24130)  

EQ294340522TH  คุณพนิดา(74000)  

EQ294340496TH  คุณโสจิรัตน์(40000)  

EQ294340465TH  คุณชาลิสา(10500)  

EQ294340448TH  คุณรุจิรา(90130)  

EQ294340434TH  คุณจุฑาทิพย์(21150)  

EQ294340425TH  คุณบุษรินทร์(74000)  

EQ294340417TH  คุณอุบลวรรณ(20230)  

EQ294340403TH  คุณดวงกมล(20240)  

EQ294340995TH  คุณกนกวรรณ(62000)  

EQ294340981TH  คุณกาญจนา(30000)  

EQ294340978TH  คุณอุษา(71120)  

EQ294340964TH  คุณจิระภา(25000)  

EQ294340902TH  คุณวัลยุดา(10520)  

EQ294340876TH  คุณศิริพร(40000)  

EQ294340814TH  คุณวิไลลักษณ์(70170)  

EQ294340805TH  คุณพจนา(12130)  

EQ294340791TH  คุณพรประภา(21150)  

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

เลขพัสดุ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

***ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน 13.30 น. แล้วไม่มีเลขที่พัสดุของตนเอง ให้แจ้งแม่ค้านะจ๊ะ***

***ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนและไว้วางใจร้านเราค่ะ***

 

EQ294342656TH   คุณสมจิตร(63110)   

RK008570895TH   คุณชุลีพร(90110)   

EQ294342660TH   คุณองอาจ(31130)   

RK008570887TH   คุณใหม่ (10330)   

RK008570737TH   คุณดาราวลี(10100)   

RK008570723TH   คุณจีรวรรณ(80210)   

RK008570710TH   คุณธาริณี(30130)   

RK008570706TH   คุณนิชาภา(12130)   

RK008570697TH   คุณบุญญาอร(10520)   

RK008570670TH   คุณรักษิณา(11120)   

RK008570666TH   คุณศิรสิทธิ์(10400)   

EQ294343784TH   คุณลลิตา(43120)   

EQ294343679TH   คุณ Phurita (10200)   

EQ294343665TH   คุณสุนิสา(73120)   

EQ294343651TH   คุณดวงใจ(20130)   

EQ294343648TH   คุณเกษิณี(34000)   

EQ294343634TH   คุณจันทิรา(34220)   

EQ294343625TH   คุณนาตยา(51150)   

EQ294343617TH   คุณชัยยศ(77110)   

EQ294343603TH   คุณสุทธินี(10800)   

EQ294343594TH   คุณไอซ์(12000)   

EQ294343585TH   คุณปรียาทิพย์(10400)   

EQ294343577TH   คุณพัชรณัฏฐ์(10150)   

EQ294343563TH   คุณนพเก้า(15180)   

EQ294343550TH   คุณฝันฤดี(47110)   

EQ294343532TH   คุณธันวดี(10120)   

EQ294343427TH   คุณวรรณลิกา(80000)   

EQ294343413TH   คุณสุพิศ(13170)   

EQ294343400TH   คุณณัชฌา(70110)   

EQ294343395TH   คุณนพวรรณ(47000)   

EQ294343387TH   คุณ Suchada (10260)   

EQ294343373TH   คุณธีรธัช(10210)   

EQ294343360TH   คุณสุภาพ(10140)   

EQ294343356TH   คุณมัทนา(44000)   

EQ294343342TH   คุณนฤมล(18260)   

EQ294342979TH   คุณสุพัตรา(46110)   

EQ294342965TH   คุณอนุชิตา(10310)   

EQ294342951TH   คุณธีราพร(65000)   

EQ294342948TH   คุณสาลินี(14130)   

EQ294342925TH   คุณนิตยา(41210)   

EQ294342863TH   คุณมณีวรรณ(10900)   

EQ294342850TH   คุณปริยากร(64170)   

EQ294342846TH   คุณเมริยา(20140)   

EQ294342832TH   คุณกษมา(90210)   

EQ294342829TH   คุณพรสิริ(12130)   

EQ294342801TH   คุณวิจิตรา(65160)   

EQ294342789TH   คุณศดานันท์(20130)   

EQ294342775TH   คุณนิลมล(10250)   

EQ294342761TH   คุณกฤษฎา(72160)   

EQ294342758TH   คุณพรประภา(10530)   

EQ294342744TH   คุณปราณี(86140)   

EQ294342735TH   คุณวิภารัตน์(74110)   

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

เลขพัสดุ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

***ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน 13.30 น. แล้วไม่มีเลขที่พัสดุของตนเอง ให้แจ้งแม่ค้านะจ๊ะ***

***ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนและไว้วางใจร้านเราค่ะ***

 

ER258095308TH   คุณธนัตถ์สิริ(10240)      

ER109388497TH   คุณอมรรัตน์(90140)      

ER045847533TH   คุณกมลวรรณ(10240)      

ER045847520TH   คุณกชกร(21140)      

ER045847516TH   คุณพัชรี(25140)      

ER258095648TH   คุณอังคณา(10300)  

ER045847480TH   คุณนวพรรณ(24130)      

ER045847476TH   คุณตุ๊กตา(12120)      

ER045847462TH   คุณศุภาพร(47000)      

ER045847459TH   คุณสุพรรณวดี(12170)          

ER045847391TH   คุณนิตยา(11140)        

ER045847357TH   คุณสุรพงษ์(13170)      

ER045847343TH   คุณวีรญา(70110)      

ER045847330TH   คุณยุวดี(58000)      

ER045847326TH   คุณสาวิตรี(10900)      

ER045847312TH   คุณมัสติกา(11000)      

ER045847241TH   คุณวรินทิพย์(11000)      

ER045847238TH   คุณวราภรณ์(74000)      

ER045847224TH   คุณมาริสา(66160)      

ER045847215TH   คุณชูจิต(20110)      

ER258096008TH   คุณกนกวรรณ(61000)      

ER258095991TH   คุณมนชนก(51000)      

ER258095988TH   คุณมลิวรรณ(72000)      

ER258095890TH   คุณปณิธาน(72160)      

ER258095886TH   คุณปิยธิดา(34000)      

ER258095872TH   คุณภลดา(10400)      

ER258095869TH   คุณชัยยุทธ(75110)      

ER258095855TH   คุณเอ(10900)      

ER258095841TH   คุณจันทวี(70000)      

ER258095838TH   คุณเพ็ญถี่ศรา(10250)      

ER258095824TH   คุณขวัญสุดา(73140)      

ER258095815TH   คุณพาขวัญ(10330)      

ER258095807TH   คุณนิภาวรรณ(13230)      

ER258095798TH   คุณเยาวพา(20150      

ER258095784TH   คุณวนารี(73170)      

ER258095705TH   คุณจิราพร(50230)      

ER258095696TH   คุณเดือนฉาย(10310)      

ER258095679TH   คุณสมจิตร(10260)      

ER258095665TH   คุณประสงค์(10230)      

ER258095651TH   คุณอุทุมพร(67170)          

ER258095585TH   คุณศิริรัตน์(51000)      

ER258095577TH   คุณวิศนีย์(50200)      

ER258095501TH   คุณอารีย์(20130)      

ER258095492TH   คุณสายฝน(67120)      

ER258095489TH   คุณภักดิ์ดี(20230)      

ER258095475TH   คุณดารณี(10110)      

ER258095461TH   คุณสายธาร(48140)      

ER258095444TH   คุณวรรณพร(57000)      

ER258095427TH   คุณกมลทิพย์(51150)      

ER258095413TH   คุณศรินภรณ์(13000)          

ER258095373TH   คุณยุทธพล(84000)        

ER258095356TH   คุณชลนิภา(73140)      

ER258095342TH   คุณสวรรยา(70000)        

ER258095325TH   คุณสาวิตรี(63110)      

ER258095311TH   คุณจิดานันท์(23130)         

ER258095299TH   คุณจินตนา(20150)      

ER258095285TH   คุณศราวุฒิ(38190)      

ER258095271TH   คุณวรรณศรี(73130)      

ER258095268TH   คุณกาญจนา(20220)   

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

เลขพัสดุ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

***ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน 13.30 น. แล้วไม่มีเลขที่พัสดุของตนเอง ให้แจ้งแม่ค้านะจ๊ะ***

***ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนและไว้วางใจร้านเราค่ะ***

 

RL284068105TH   คุณสุกัญญา(81140)   

RL284068082TH   คุณศิริรัตน์(34000)   

RL284068079TH   คุณไพลินทร์(81140)   

RL284068051TH   คุณณมน(73150)   

RL284068019TH   คุณอารีญา(90120)   

RK008571975TH   คุณทิพย์มณี(81000)   

RK008571879TH   คุณพิทยา(73000)   

RK008571865TH   คุณรัตสุดา(10530)   

RK008571851TH   คุณสุภัชญา(21120)   

ER045848508TH   คุณมาลี(10280)   

ER045848499TH   คุณวิจิตตรา(10210)   

ER045848485TH   คุณพรนิภา(26000)   

ER045848370TH   คุณพิญชานิน(10150)   

ER045848366TH   คุณภาวรรณ(65000)   

ER045848352TH   คุณชุติมา(10240)   

ER045848349TH   คุณสายสุนีย์(83150)   

ER045848335TH   คุณอรรถวุฒิ(10130)   

ER045848321TH   คุณเมธาวี(13160)   

ER045848318TH   คุณณัฏฐา(20230)   

ER045848304TH   คุณรวิวรรณ(10540)   

ER045848295TH   คุณศิริวรรณ(10400)   

ER045848247TH   คุณอัญญนา(10250)   

ER045848233TH   คุณบัวคำ(10510)   

ER045848220TH   คุณสุณี(10310)   

ER045848202TH   คุณอัมวิกา(45130)   

ER045848193TH   คุณจิรปรียา(20230)   

ER045848180TH   คุณอรพรรณ(73000)   

ER045848176TH   คุณศรัณยา(43000)   

ER045848162TH   คุณมลฤดี(10560)    

ER045848012TH   คุณสุพัตรา(84130)   

ER045848009TH   คุณวัฒนะ(24140)   

ER045847992TH   คุณนลิน(23170)   

ER045847989TH   คุณวราภรณ์(84000)   

ER045847975TH   คุณลลิตา(10250)   

ER045847961TH   คุณเสาวนีย์(13000)   

ER045847895TH   คุณอธิศพัฒน์(10330)   

ER045847887TH   คุณชนกพร(12110)   

ER045847873TH   คุณนิภาพร(63110)   

ER045847860TH   คุณสุมาลี(50330)   

ER045847856TH   คุณนัฐชิรา(12130)   

ER045847842TH   คุณอดิเรก(41340)   

ER045847839TH   คุณอัชลาวัลย์(57140)   

ER045847825TH   คุณพิมพ์(42120)   

ER045847811TH   คุณจุฑามาศ(10240)   

ER045847808TH   คุณสุชาดา(74120)   

ER045847799TH   คุณสุชาดา(76120)   

ER045847785TH   คุณพุทธิชา(30290)   

ER045847771TH   คุณสุกัญญา(10150)   

ER045847768TH   คุณรุจิรดา(84000)   

ER045847754TH   คุณโสภิญา(24120)   

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

เลขพัสดุ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

***ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน 13.30 น. แล้วไม่มีเลขที่พัสดุของตนเอง ให้แจ้งแม่ค้านะจ๊ะ***

***ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนและไว้วางใจร้านเราค่ะ***

 

RL284064330TH   คุณอรอุมา(10900)      

RL284064309TH   คุณทัศนีย์(10220)      

RL284064290TH   คุณสุพัตรา(44000)      

RL284064286TH   คุณอารยา(10530)      

RL284064272TH   คุณวรรณภา(35120)      

RL284064215TH   คุณปิยะนุช(10140)      

RL284064207TH   คุณฤทัย(54110)      

ER045849463TH   คุณจริยา(10600)      

ER045849450TH   คุณธนิดา(10250)      

ER045849344TH   คุณกัลยกร(84190)      

ER045849335TH   คุณจิราภรณ์(10900)      

ER045849327TH   คุณจิดาภา(10150)      

ER045849313TH   คุณประภัทชา(73000)      

ER045849300TH   คุณภัทรวดี(31190)      

ER045849295TH   คุณฉัตรนรินทร์(73130)      

ER045849287TH   คุณภัคธีมา(10290)      

ER045849273TH   คุณนัตชิชา(20160)      

ER045849260TH   คุณวรัญรัตน์(20220)      

ER045849256TH   คุณมินตา(22000)      

ER045849242TH   คุณหนึ่งหทัย(10110)      

ER045849239TH   คุณบุษบา(10310)      

ER045849171TH   คุณเพชรดา(91110)      

ER045849168TH   คุณยุวดา(40120)      

ER045849070TH   คุณเอสเตอร์(50210)      

ER045849066TH   คุณนภัทร(41160)      

ER045849052TH   คุณธนีนารถ(10100)      

ER045849049TH   คุณชารีฟ(17120)      

ER045849035TH   คุณขัตติยาพร(11000)      

ER045849021TH   คุณทิพยอาภา(10100)      

ER045849018TH   คุณวันเพ็ญ(50180)      

ER045849004TH   คุณนพพร(56000)       

ER045848896TH   คุณอรทัย(10540)      

ER045848882TH   คุณนันทยา(30000)      

ER045848879TH   คุณชลิตา(83130)      

ER045848865TH   คุณวรัญญา(73220)      

ER045848763TH   คุณวิลัยวรรณ(30170)      

ER045848750TH   คุณจิรรัชญา(10220)      

ER045848746TH   คุณจิราวรรณ(11000)      

ER045848732TH   คุณนิตติยา(21150)      

ER045848729TH   คุณวิลัยวัน(10700)      

ER045848715TH   คุณศรพรหม(13210)      

ER045848701TH   คุณอังษิมา(18110)      

ER045848692TH   คุณศศิธรณ์(10240)          

ER045848675TH   คุณวีณา(10260)

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

เลขพัสดุ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

 

***ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน 13.30 น. แล้วไม่มีเลขที่พัสดุของตนเอง ให้แจ้งแม่ค้านะจ๊ะ***

***ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนและไว้วางใจร้านเราค่ะ**

 

RL284064516TH   คุณชนาภัทร(12130)   

RL284064502TH   คุณธนธัช(24190)   

RL284064493TH   คุณชุติมา(10310)   

RL284064480TH   คุณสุฤทัย(20000)   

RL284064431TH   คุณนันทิชา(90000)   

RL284064428TH   คุณสุภาวดี(84320)   

ER109383089TH   คุณปาริชาด(41000)   

ER109383075TH   คุณมยุรา(11120)   

ER109383061TH   คุณปราณี(90220)   

ER109383058TH   คุณภูมิ(27160)    

ER109382980TH   คุณจิรดา(11120)   

ER109382928TH   คุณศิริพร(10260)   

ER109382790TH   คุณขนิษฐา(80240)   

ER109382786TH   คุณชุตินันท์(17130)   

ER109382769TH   คุณพัชราภรณ์(27120)   

ER109382755TH   คุณสุภาพร(73120)   

ER109382741TH   คุณวิษณุ(10210)   

ER109382738TH   คุณอัญชลา(50290)   

ER109382724TH   คุณเจษฎา(10310)   

ER109382715TH   คุณณิชดาภา(50200)   

ER109382707TH   คุณวัชรา(10230)   

ER109382698TH   คุณวชิรวิทย์(84000)   

ER109382667TH   คุณลีโอ(10320)   

ER109382653TH   คุณปัญจา(35120)   

ER109382605TH   คุณสุชาดา(74120)   

ER109382596TH   คุณณภัทร(20110)   

ER109382525TH   คุณอมรรัตน์(10300)   

ER109382517TH   คุณเมธยา(10900)   

ER109382450TH   คุณลินดา(21140)   

ER109382446TH   คุณศริณญา(10220)   

ER045849582TH   คุณกมลทิพย์(10110)   

ER045849579TH   คุณภัทรภร(10270)   

ER045849565TH   คุณพัชรินทร์(35000)   

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

เลขพัสดุ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

***ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน 13.30 น. แล้วไม่มีเลขที่พัสดุของตนเอง ให้แจ้งแม่ค้านะจ๊ะ***

***ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนและไว้วางใจร้านเราค่ะ***

 

RL284064737TH   คุณสิริลักษณ์(10330)   

RL284064618TH   คุณสุภาพร(10140)   

RL284064604TH   คุณขวัญสิริ(12150)   

RL284064581TH   คุณนุช(71240)   

ER109383251TH   คุณทัศนวรรณ(83110)   

ER109384053TH   คุณนิตยา(10310)   

ER109384005TH   คุณวารุณี(63000)   

ER109383999TH   คุณขนิษฐา(10260)   

ER109384084TH   คุณพรณภา(13000)

ER109383968TH   คุณกาญจนา(22160)   

ER109383954TH   คุณปนัดดา(67120)   

ER109383415TH   คุณอังคณา(10300)   

ER109383945TH   คุณบุษยมาศ(57000)     

ER109383906TH   คุณกัลยกร(10900)   

ER109383866TH   คุณวราพร(65000)   

ER109383852TH   คุณปรินทร(26120)   

ER109383835TH   คุณอังคณา(10510)   

ER109383821TH   คุณณปภา(65000)   

ER109383795TH   คุณกมลพร(20230)   

ER109383781TH   คุณกัลยา(27000)   

ER109383778TH   คุณพจน์(45170)   

ER109383764TH   คุณขวัญใจ(10600)   

ER109383755TH   คุณสุขศรี(50210)   

ER109383747TH   คุณอสุนี(55210)   

ER109383733TH   คุณมนิดา(10600)   

ER109383720TH   คุณเสาวลักษณ์(10330)   

ER109383716TH   คุณอุไรรัตน์(21140)   

ER109383702TH   คุณสุนทร(31000)   

ER109383645TH   คุณณัฐมน(20160)   

ER109383631TH   คุณเมตตา(65000)   

ER109383628TH   คุณวาทิศา(10510)   

ER109383614TH   คุณณัฏฐกุล(10900)   

ER109383605TH   คุณพงษ์สันต์(84130)   

ER109383591TH   คุณสมนัส(10300)   

ER109383588TH   คุณระพีพรรณ(10260)   

ER109383574TH   คุณทิพวัลย์(73220)   

ER109383512TH   คุณสุนิสา(74110)   

ER109383509TH   คุณแคชฟียา(96120)   

ER109383490TH   คุณนพรัตน์(10160)   

ER109383486TH   คุณละออง(77140)   

ER109383472TH   คุณหนึ่งธิดา(80000)   

ER109383407TH   คุณพชรมน(10210)   

ER109383398TH   คุณกมลรส(12000)   

ER109383384TH   คุณปาริฉัตร(55150)   

ER109383375TH   คุณพิมวิลัย(11000)   

ER109383367TH   คุณเอมอร(10220)   

ER109383353TH   คุณกรภัทร(47160)   

ER109383279TH   คุณวิชาชีพ(34350)   

ER109383265TH   คุณธีรพงศ์(90110)   

ER109383248TH   คุณจารีพร(84170)   

ER109383234TH   คุณสุนิสา(22180)   

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #9
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

เลขพัสดุ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

***ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน 13.30 น. แล้วไม่มีเลขที่พัสดุของตนเอง ให้แจ้งแม่ค้านะจ๊ะ***

***ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนและไว้วางใจร้านเราค่ะ***

 

ER045850183TH   คุณภารดี(11110)   

ER045850170TH   คุณแอน(50100)   

ER045850166TH   คุณมานี(10510)   

ER044997219TH   คุณชริยา(30000)   

RL284065318TH   คุณบุณยาพร(20130)   

RL284065304TH   คุณกรวิทย์(80120)   

RL284065295TH   คุณวริสรา(10310)   

RL284065281TH   คุณสุธาสินี(40000)   

RL284065278TH   คุณเบญญา(30410)   

RL284065264TH   คุณอรวิภา(13250)   

RL284065255TH   คุณจิรพร(80180)   

RL284065247TH   คุณยุพา(10280)   

RL284065233TH   คุณกันยาวีร์(10270)   

RL284065180TH   คุณธนาภา(10160)   

RL284065145TH   คุณศิรพัชร์(10130)   

ER045850135TH   คุณสิปปกรณ์(10540)   

ER045850121TH   คุณอังคณา(21140)   

ER045850118TH   คุณเบญจพร(20130)   

ER045850104TH   คุณสุจิตรา(44000)   

ER045850095TH   คุณกิติยา(10240)   

ER045850081TH   คุณอโนทัย(83100)   

ER045850078TH   คุณณัฐพล(86150)   

ER045850064TH   คุณวรัญญา(33160)   

ER045849993TH   คุณหทัยรัตน์(10700)   

ER045849980TH   คุณปภาดา(86000)   

ER045849976TH   คุณประภาพร(76120)   

ER045849962TH   คุณชุติมา(10140)   

ER045849914TH   คุณปัทมา(60000)   

ER045849905TH   คุณชุติมา(13260)   

ER045849891TH   คุณศรายุทธ(82180)   

ER045849888TH   คุณขวัญฤทัย(76000)   

ER045849874TH   คุณภาวดี(10400)   

ER045849865TH   คุณอิศริยา(36130)   

ER045849857TH   คุณวิลานา(20000)   

ER045849843TH   คุณเอมวิกา(51000)   

ER045849830TH   คุณพรพรรณ(70150)   

ER045849826TH   คุณกันยารัตน์(84290)   

ER045849812TH   คุณดารารัตน์(83110)   

ER045849809TH   คุณสุมาลี(12120)   

ER044997457TH   คุณศุภิสรา(10260)   

ER045849790TH   คุณปาลิดา(41000)   

ER045849786TH   คุณวิมลรัตน์(18120)   

ER045849772TH   คุณนับดรุณ(20230)   

ER044997602TH   คุณอัญชลี(57130)   

ER044997593TH   คุณกมลทิพย์(24000)   

ER044997545TH   คุณพีชญา(13000)   

ER044997488TH   คุณโชติรส(30170)   

ER044997477TH   คุณจินดารัตน์(34000)   

ER044997465TH   คุณกัญญารัตน์(10100)   

ER044997443TH   คุณอภิภรณ์(20000)   

ER044997430TH   คุณสุริยา(20160)   

ER044997426TH   คุณพรทิพย์(10290)   

ER044997412TH   คุณภัทรวดี(57100)   

ER044997409TH   คุณจีรดี(10540)   

ER044997390TH   คุณจุฑาพร(84310)   

ER044997386TH   คุณพลับพลึง(10560)   

ER044997372TH   คุณรัตนา(20150)   

ER044997369TH   คุณวิภาดา(12140)   

ER044997355TH   คุณณฐพล(11140)   

ER044997341TH   คุณจตุพร(10130)   

ER044997338TH   คุณเจี๊ยบ(12000)   

ER044997324TH   คุณวริทธิ์(10520)   

ER044997315TH   คุณปัทมา(20150)   

ER044997253TH   คุณเรยา(10270)   

ER044997236TH   คุณนภัสกร(40000)   

ER044997222TH   คุณธีรภัทร(10160)   

ER044997205TH   คุณปัณฑิตา(72150)   

ER044997196TH   คุณพชรพรรณ(74130)   

ER044997182TH   คุณปรียาภรณ์(41160)   

ER044997179TH   คุณมะลิวัลย์(36120)   

ER044997165TH   คุณณัฐวรีพร(11120)   

ER044997151TH   คุณณัฐชา(26120)   

ER044997148TH   คุณวัชราภรณ์(30110)   

ER044997134TH   คุณพัชรี(15000)   

ER044997125TH   คุณฐิติมา(30000)   

ER044997117TH   คุณชนิดาภา(27000)   

ER044997103TH   คุณฝ้าย(10110)   

ER044997094TH   คุณรินรดา(10540)   

ER044997085TH   คุณดรุณี(50230)   

ER044997077TH   คุณอาภาพร(13170)   

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #10
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

เลขพัสดุ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

***ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน 13.30 น. แล้วไม่มีเลขที่พัสดุของตนเอง ให้แจ้งแม่ค้านะจ๊ะ***

***ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนและไว้วางใจร้านเราค่ะ***

 

ER258317319TH   คุณถิรพันธ์(50210)   

ER258317512TH   คุณมโนมัย(12130)  

RL284061024TH   คุณพนิตา(83100)  

ER258317866TH   คุณอริสสา(10110)   

PB897120425TH   คุณจิรัชญา(23170)    

RL284061069TH   คุณประภาศรี(81110)   

RL284061055TH   คุณสาคร(10130)   

RL284061041TH   คุณพรรณราย(18130)   

RL284061038TH   คุณไพศาล(10800)    

RL284061015TH   คุณวรารัตน์(73110)   

RL284061007TH   คุณพนิดา(41000)     

ER258317852TH   คุณรติกร(62110   

ER258317835TH   คุณหมิว(20150)   

ER258317821TH   คุณภัคธดา(65120)   

ER258317764TH   คุณณิชารีย์(60000)   

ER258317755TH   คุณศุชานันท์(74000)   

ER258317747TH   คุณอาคม(45110)   

ER258317733TH   คุณชุติมา(21000)   

ER258317720TH   คุณกัญญา(73150)   

ER258317716TH   คุณพรนภา(10170)   

ER258317591TH   คุณชลิตตา(41260)   

ER258317588TH   คุณอรชุมา(73120)   

ER258317574TH   คุณกรพิน(48190)   

ER258317565TH   คุณกฤษณี(25140)   

ER258317557TH   คุณณัฐชยา(10160)   

ER258317543TH   คุณสุชาดา(74120)   

ER258317486TH   คุณเยาวภา(40000)   

ER258317472TH   คุณพิมลพรรณ(24000)   

ER258317469TH   คุณกิตติยา(20150)   

ER258317455TH   คุณอำนาจ(72130)   

ER258317438TH   คุณประภาพร(23130)   

ER258317424TH   คุณอรวรรณ(74130)   

ER258317375TH   คุณฐิตารีย์(10400)   

ER258317367TH   คุณณัฐกฤต(20000)   

ER258317353TH   คุณสุวภัทร(10120)   

ER258317340TH   คุณทัศนีรัตน์(10210)   

ER258317336TH   คุณดุจดาว(10900)   

ER258317322TH   คุณวัชรา(20130)   

ER258317305TH   คุณภลดา(71170)   

ER258317296TH   คุณสุเทพ(10160)   

ER258317282TH   คุณกฤษฎา(10220)   

ER258317279TH   คุณวันวิสา(10120)   

ER258317265TH   คุณซอลิฮะห์(90000)   

ER258317251TH   คุณนิศานาถ(30000)   

ER258317248TH   คุณสุพีชา(12150)   

ER258317234TH   คุณภานุชิต(92220)   

ER258317163TH   คุณชลภัทธ์(10220)   

ER258317150TH   คุณรุ่งนิภา(41330)   

ER258317146TH   คุณพิชญา(10100)   

ER258317058TH   คุณสุกัญญา(64150)   

ER258317044TH   คุณภัทรภร(10270)   

ER258316976TH   คุณณชนก(10260)   

ER258316962TH   คุณชุติมา(30000)   

ER258316959TH   คุณสุภาวดี(24110)   

ER258316945TH   คุณพรเพ็ญ(10260)    

1
2
ถัดไป ›
แสดงความคิดเห็นที่ 1-10 จากทั้งหมด 17 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

หมวดหมู่สินค้า

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านMinniiz Beauty
ร้านMinniiz Beauty
www.minniizbeauty.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

CONTACT US

Line ID : @kvang109 (อย่าลืมพิมพ์ @ ด้วยนะจ๊ะ)
facebook

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม806,306 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด418,145 ครั้ง
เปิดร้าน8 พ.ย. 2556
ร้านค้าอัพเดท31 ม.ค. 2561

สินค้าสุ่ม

1,020.00 บาท
  • สั่งซื้อ

นี่คือกล่อง HTML คุณสามารถใส่ HTML Tag ต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ในด้านการเขียนเว็บไซต์อยู่แล้ว

สำหรับการใส่ HTML และ Script ต่างๆ จำเป็นต้องระมัดระวังและตรวจสอบโค้ดที่วางอย่างถี่ถ้วน เพราะอาจเกิดผลกระทบกับร้านค้าได้ค่ะ

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Paragraph

Lorem ipsum dolor sit amet, test link adipiscing elit. Nullam dignissim convallis est. superscript dolor subscript

List Types

Ordered List

  1. List Item 1
  2. List Item 2
  3. List Item 3

Unordered List

  • List Item 1
  • List Item 2
  • List Item 3

Tables

Header 1 Header 2 Header 3
Division 1 Division 2 Division 3
Division 1 Division 2 Division 3

Blockquote

"LnwShop ให้บริการร้านค้าออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าบริการร้านค้าออนไลน์รายปี ไม่มีการจำกัดพื้นที่เว็บ ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสินค้า ครบทุกความสามารถการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ "

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก